دانشکده کمپیوترساینس وانجنیری


معرفی دانشکده:

دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه کاتب در سال 1390 شروع به جذب محصل در مقطع لیسانس در شعبه برچی کرده است. بنابر پلان توسعوی دانشگاه و دانشکده در سال 1391 این دانشکده شروع به جذب محصل در شعبه مرکزی نیز نمود. این دانشکده داری دو دیپارتمنت از جمله تکنالوژی معلوماتی و کمپیوتر ساینس میباشد.
در حال حاضر این دانشکده داری بیش از 40 استاد کدر و مدعو میباشد. اساتید موجود دارای مدارک داکترا و ماستری از دانشگاه های مختلف جهان منجمله کانادا، جرمنی، ترکیه، جاپان، هند، روسیه و ایران هستند که باعث بوجود آمدن یک برنامه منظم، استاندارد و مطابق با بازار کار جهانی و افغانستان شده است.
با درک جوانی رشته کمپیوتر ساینس و فراوانی مطالب و منابع انگلیسی در این رشته، زبان رسمی تدریس در دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه کاتب انگلیسی میباشد. بناء محصلان نه تنها با علوم کمپیوتر و تکنولوژی آشنا میشوند بلکه مهارت های زبان انگلیسی آنها نیز تقویت خواهد شد.
دانشکده کمپیوتر ساینس، با داشتن استاتید با تجربه، کریکولم استاندارد، برنامه منظم و امکانات آموزشی مناسب بستری مناسب را برای پرورش نیروی متخصص در زمینه های طراحی نرم افزار، طراحی وب سایت، طراحی دیتابیس، پردازش تصویر، هوش مصنوعی، برنامه نویسی، نیتورک و توسعه نرم افزار های موبایل فراهم کرده است. بعلاوه، با داشتن برنامه های متمرکز زبان انگلیسی، محصلان برای گذراندن دوره های بین اللملی زبان و در نتیجه برای شرکت در بورسیه های رقابتی آماده خواهند شد.

مقدمه:

ترقی و پیشرف دانشکده کمپیوترساینس و انجنیری، مستلزم برنامه ریزی دقیق و حساب شده می باشد، میتوان با درک شرایط، استراتژی را تشخیص داده و پلان های کوتاه مدت و دراز مدت را برای دانشکده ساخت و با اعمال آن می توان دانشکده کمپیوترساینس و انجنیری را شگوفایی بیشتر بخشید.استفاده. دانشکده کمپیوترساینس و انجنیری با توجه به اهمیت پلان و آینده نگری تصمیم به طرح ریزی پلان پنج ساله گرفت، تا در پنج سال آینده دانشکده را آنگونه که انتظار می رود به حد ترقی و پیشرفت برساند.

اساتید دانشکده کمپیوتر ساینس و انجنیری با داشتین تجربه تحصیلی از کشور های متفاوت مثل ایران، جاپان، جرمنی، ترکیه و هندوستان نظرات شان را با هم شریک نموه و سیستم های دانشگاهی را در کشور های دیگر بر رسی نموده و تجربیات خویش را با هم شریک نمودند که نتایج این تلاش ها و بر رسی ها پلان استرا تژیک دانشکده کمپیوترساینس و انجنیری را به اکمال رساند.

ما با درک شرایط فعلی کشورو نیاز های بازار کار و مهمتر از همه ادامه تحصیل محصلان که میخواهند تحصیلات شان را تا مقاطع بالا تر ادامه دهند، پلان را که برای پنج سال آینده می باشد در نظر گرفته ایم، ما قوت ها و فرصت ها را بر رسی و از طرف دیگر تهدید ها و ضعف ها را نیز تحیلیل و بر رسی گرده و تلاش نمودیم پلان طرح ریزی کنیم جامع و عملی تا بدانیم کدام کار ها در کدام وقت ضرورت به اجرا دارد.

چشم انداز:

تبدیل شدن به یکی از بهترین دانشکده کمپیوترساینس و انجنیری در سطح منطقه ، هم در حوزههای علمی و کاربردی.

رسالت:

دانشددددددکده کامپیوتر سدددددداینس و انجنیری متعهد به تربیت نخبه های علمی افغان، با اتکاء به کدرهای علمی مجرب و تجهیزات آموزشدددی مناسدددب اسدددت که در این راسدددتا به منظور ارتقای ظرفیت خلاقانه و ایجاد تفکر تحلیلی و نقادانه در محصدددلان از متودهای آموزشدددی مدرن، در فضدددای آموزشدددی پویا اسدددتفاده میکند تا علاوه بر توسدددعه زیربنای تخنیکی کشور، زمینه گسترش تحصیلات عالی را نیز فراهم نماید.

ارزشها:
  1. مسئولیتپذیری و پاسخگویی به محصلین و مراجعین.
  2. حفظ شأن و کرامت انسانی محصلین و مراجعین.
  3. رعایت قوانین نافذۀ وزارت محترم تحصیلات عالی.
  4. ترویج روحیۀ کار جمعی، نوآوری، رقابتپذیری، خود باوری و آزاد اندیشی.
  5. تعهد به اصول اسلامی و ملی.
  6. ضمن محترم شمردن زبانهای ملی کشور، تلاش در جهت سوق دادن محصلین برای فراگیری علم به زبان انگلیسی.
  7. تعهد به انکشاف علمی کشور.
  8. تربیت نیروهای متعهد و متخصص در زمینه های انجنیری ، علوم کمپیوتری و تکنالوژی معلوماتی.
  9. به روزآوری مستمر مضامین و متودهای درسی، مطابق با آخرین تکنولوژی و علم روز دنیا.

دانلود پلان استراتژیک


©: کلیه حقوق متعلق به دانشگاه کاتب میباشد.