دانشکده کمپیوترساینس وانجنیری


انجنیری ساختمان:

هدف از این رشته تربیت نیرهای متخصصی است که بتوانند در پروژه های مختلف ساختمان سازی، راه سازی، پل سازی، برج سازی، سازه های آبی، جمع آوری و دفع فاضلاب و غیره مسئولیت طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرند. انجنیری ساختمانی از جمله رشته هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و ساختمان است و هر چیزی که به آبادی یک کشور باز می گردد مانند سد، فرودگاه، جاده، برج، تول، دکل های مخابراتی، ساختمان های مقاوم در برابر زمین لرزه، سیل و آتش، نیروگاههای برق، در حیطه کار انجنیر ساختمانی قرار می گیرد. برای آغاز تمامی پروژه های ساختمانی به یک انجنیر کارآمد ساختمانی نیاز داریم تا علاوه بر رعایت جنبه های فنی و اجرایی، اقتصادی نیز عمل کند. چون اقتصادی بودن یک اصل در انجنیری ساختمان است.هدف از این رشته تربیت نیرهای متخصصی است که بتوانند در پروژه های مختلف ساختمان سازی، راه سازی، پل سازی، برج سازی، سازه های آبی، جمع آوری و دفع فاضلاب و غیره مسئولیت طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرند. انجنیری ساختمانی از جمله رشته هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و ساختمان است و هر چیزی که به آبادی یک کشور باز می گردد مانند سد، فرودگاه، جاده، برج، تول، دکل های مخابراتی، ساختمان های مقاوم در برابر زمین لرزه، سیل و آتش، نیروگاههای برق، در حیطه کار انجنیر ساختمانی قرار می گیرد. برای آغاز تمامی پروژه های ساختمانی به یک انجنیر کارآمد ساختمانی نیاز داریم تا علاوه بر رعایت جنبه های فنی و اجرایی، اقتصادی نیز عمل کند. چون اقتصادی بودن یک اصل در انجنیری ساختمان است.
قسمت بندی دروس انجنیری ساختمانی
الف) درسهای اساسی
13 واحد، شامل ریاضی عمومی، معادلات تفاضلی، محاسبات عددی و احصائیه، احتمالات انجنیری پایه درسهای تخصصی در انجنیری ساختمانی را تشکیل می دهد. همچنین درسهای فیزیک در زمینه های حرارت، مخانیک، الکتریسیته و مغناطیس و نیز درس برنامه نویسی کامپیوتر که در آن محصل با کامپیوتر و زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر آشنا می شود و به برنامه نویسی به زبان فرترن (Fortran) تسلط پیدا می کند – از جمله درسهای اساسی هستند.
ب) درسهای تخصصی
این درسها که بسیاری از آنها به یکدیگر وابسته اندذ و بعضی پیش نیاز درس دیگر است، محصل در طول نیم سالهای مختلف تحصیلی آنها را ا نتخاب و می گذراند. در این جا لیستی از درسهای تخصصی ارائه می شود:

 • رسم تخنیک و نقشه کشی، اصول مبانی معماری و شهرسازی
 • استاتیک، مقاومت مواد، تحلیل سازه
 • اصول انجنیری زلزله
 • سازه های آهن کانکریتی و پروژه
 • سازه های فولادی و پروژه
 • مخانیک خاک و تهداب ها
 • مخانیک سیالات، هایدرولیک و هایدرولوژی انجنیری
 • انجنیری آب و فاضلاب و پروژه
 • بناهای آبی
 • نقشه برداری و عملیات
 • راه سازی، روسازی راه، انجنیری حمل و نقل و پروژه راه
آزمایشگاه ها و مراکز مورد نیاز این دانشکده:
 • مرکز کامپیوتر
 • آزمایشگاه، شامل:
 • آزمایشگاه روسازی و آسفالت
 • آزمایشگاه مواد ساختمانی
 • آزمایشگاه مخانیک خاک
 • آزمایشگاه مخانیک سنگ
 • آزمایشگاه مقاومت مواد
 • آزمایشگاه هایدرولیک
 • آزمایشگاه کانکریت
تواناییهای فارغ التحصیلان
 1. محاسبه، ساخت، اجرا و طراحی ساختمان ها
 2. طراحی، محاسبه و اجرای راهها و جاده های مختلف ارتباطی
 3. ساخت، اجرا، طراحی و محاسبه انواع پلها
 4. اجرای سدهای مختلف خاکی و کانکریتی و بندهای انحرافی
 5. اجرای کارهای مربوط به ساماندهی رودخانه فرها
 6. طراحی، محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب


دانلود کریکولم


©: کلیه حقوق متعلق به دانشگاه کاتب میباشد.