دانشکده کمپیوترساینس وانجنیری


غلام یحیی امیری در سال 1370 در ولایت غزنی متولد گردیده و دورۀ ابتدائیه و لیسه را در مکتب ابوریحان البیرونی سپری کرد ودر سال 1388 با کسب درجه اعلی ازاین مکتب فارغ گردید، و در سال 1389 شامل پروسه امتحان کانکور گردید که با اخذ 283 نمره در دانشکدۀ ساینس دانشگاه کابل شامل گردید و در سال 1392 موفقانه از این دانشکده فارغ التحصیل گردید، همچنان در سال 1393 به مدت شش ماه به حیث کارشناس دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه غرجستان ایفای وظیفه نموده و در ادامه همان سال بعد از سپری نمودن موفقانه مصاحبه به حیث کارشناس دانشکدۀ کمپیوتر ساینس، انجنیری و اقتصاد دانشگاه کاتب (شعبه مرکزی) معرفی گردید.
 
خانم راضیه رشیدی، متولد سال 1371 خورشیدی می بشد، ایشان دوره ابتداییه و لیسه را در مکتب لیسه خواجه علی (ع) سپری کردند و در سال 1388 منحیث اول نمره عمومی این مکتب فارغ گردیدند. وی برای ادامه تحصیل به کابل آمدند و در سال 1389 وارد دانشکده اقتصاد و بازرگانی دانشگاه کاتب شدند و در سال 1392 از این رشته به عنوان یکی از محصلین برتر دانشکده اقتصاد فارغ التحصیل گردیدند. همچنان در سال 1392 کار خود را با روزنامه جامعه باز بعنوان نویسنده آزاد آغاز کرده و به مدت دو سال در این روزنامه ایفای وظیفه نمودند. خانم راضیه رشیدی بعداز سپری نمودن موفقانه مصاحبه در سال 1394 منحیث کارشناس آموزشی در دانشکده کمپیوترساینس و انجنیری و همچنان مسئول مرکز زبان‌های بین‌المللی، دانشگاه کاتب معرفی گردیدند.
 

©: کلیه حقوق متعلق به دانشگاه کاتب میباشد.